Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-1 of 1 job
  Northern > Others
  • วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป
  • ประสบการณ์ด้านการขาย บริหารช่องทางการขาย 3 ปี
  • ทักษะด้านวางแผนการขายการตลาด มีรถยนต์ส่วนตัว