Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 731 jobs
  Yan Wal Yun Corporation Group Co., Ltd.'s banner
  Yan Wal Yun Corporation Group Co., Ltd.'s logo

  Assistant Executive Manager - International Business

  Yan Wal Yun Corporation Group Co., Ltd.
  TalingchanAbove THB 160K /month
  • วางแผนกลยุทธ์เป้าขายของหน่วยงานต่างประเทศ
  • การใช้กลยุทธ์และวางแผนที่จะพัฒนาธุรกิจต่างประเทศ
  • บริหารงบประมานการตลาดและส่งเสริมการขาย
  Adinop Co.,Ltd.'s banner
  Adinop Co.,Ltd.'s logo
  Bangkae
  • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
  • มีความรู้วัตถุดิบด้านเครื่องสำอาง
  • มีความรู้ทางด้านการวิจัยและพัฒนาสูตรเครื่องสำอาง
  Next