Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 30 jobs
  True Corporation Public Company Limited's banner
  True Corporation Public Company Limited's logo
  AyutthayaTHB 20K - 30K /month
  • สามารถวิเคราะห์ ตรวจสอบขั้นตอนการทำงานและพัฒนาต่อย
  • มีประสบการณ์งานขาย หรือหลังการขาย หรือการตรวจสอบ อ
  • สามารถนำเสนอได้เก่งการทำ Excel / Power point/ V l
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's banner
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's logo
  Ayutthaya
  • ปริญญาโท : เกษตรศาสตร์ /วนศาสตร์ /วิศวกรรมเกษตร
  • ประสบการณ์งานส่งเสริมการปลูกกาแฟจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สถานที่ปฏิบัติงาน:AICA อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา