Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 379 jobs
  Ramathibodi Foundation's banner
  Ramathibodi Foundation's logo
  RajtheveeTHB 45K - 54,999 /month
  • วิเคราะห์กระบวนการทำงานและปรับปรุงกับทุกหน่วยงาน
  • เคยผ่านการทำ work process / ปรับปรุงกระบวนการทำงาน
  • มีความรู้ในการวิเคราะห์ข้อมูล กระบวนทำงาน และ IT
  MBK Public Company Limited's banner
  MBK Public Company Limited's logo
  Pathumwan
  • ปริญญาตรีและปริญญาโท ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ 3 - 5 ปี ในสายงานที่เกี่ยวข้อง
  • มีทักษะในการวิเคราะห์ธุรกิจ
  Next