Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 122 jobs
  Buriram Sugar Public Company Limited's banner
  Buriram Sugar Public Company Limited's logo
  Phayathai
  • มีความรู้ด้านงานบริหารความเสี่ยงธุรกิจผลิตน้ำตาล
  • บริหารความเสี่ยงของแต่ละหน่วยงาน
  • ประสบการณ์งานบริหารความเสี่ยง 1-3 ปี
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's banner
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's logo

  นักการเงิน (090)

  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited
  Jatuchak
  • ป.โท : การเงิน/เศรษฐศาสตร์/การบัญชีเพื่อการบริหาร
  • ต้องมีประสบการณ์อย่างน้อย 1 - 2 ปี
  • มีประสบการณ์ด้านการจัดทำระบบ Cash Management
  TMBThanachart Bank or ttb / ทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี's banner
  TMBThanachart Bank or ttb / ทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี's logo

  Relationship Management Associate/ Credit Analyst (Multi-Corporate Banking)

  TMBThanachart Bank or ttb / ทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี
  Jatuchak
  • BBA, Finance, Accounting, Economics Degree
  • 1-3 yrs of experience in Corporate banking
  • Credit Analyst, Assistant Relationship Manager
  TMBThanachart Bank or ttb / ทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี's banner
  TMBThanachart Bank or ttb / ทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี's logo

  Credit Analyst Corporate Banking - (Real Estate)

  TMBThanachart Bank or ttb / ทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี
  Jatuchak
  • BBA, Finance, Accounting, Economics Degree
  • 1-3 yrs of experience in Corporate banking
  • Credit Analyst, Assistant Relationship Manager
  TMBThanachart Bank or ttb / ทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี's banner
  TMBThanachart Bank or ttb / ทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี's logo

  Portfolio Management Specialist - (Commercial Credit Product)

  TMBThanachart Bank or ttb / ทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี
  Jatuchak
  • Portfolio Management, Risk management
  • Understanding of local and global industry
  • Strong financial and analytical skills
  Next