Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 170 jobs
  NY.LA GROUP Co., Ltd.'s banner
  NY.LA GROUP Co., Ltd.'s logo
  BangkokTHB 25K - 34,999 /month
  • มีประสบการณ์ด้านค้าปลีกจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีทักษะความสามารถในการสื่อสาร ทั้งด้านการต่อรอง
  • มีทักษะในการวิเคราะห์ยอดขาย และการแก้ปัญหา
  Next