• Min.1 year experience in Sales, Service
 • Apply to inthiraporn.k@manpower.th.com
 • Have own car

18-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • หญิง และชาย เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 • รักการขาย และชอบที่จะทำงานด้านการบริการ งานนำเสนอ
 • สามารถอ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้บ้างพอสมควร

18-Aug-17

 

Applied
 • จบการศึกษาตั้งแต่ ม.3- ม6 หรือเทียบเท่า
 • มีประสบการณ์ด้านการขายหรือไม่มีก็ได้
 • สามารถเดินทางไปทำงานด้วยตัวเองได้

18-Aug-17

 

Applied
 • หญิง และชาย เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 • รักการขาย และชอบที่จะทำงานด้านการบริการ งานนำเสนอ
 • สามารถอ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้บ้างพอสมควร

18-Aug-17

 

Applied
 • หญิง และชาย เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้
 • สามารถอ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้บ้างพอสมควร

18-Aug-17

 

Applied
 • บริการขายหน้าร้าน
 • ชอบบริการ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
 • ควบคุม กำกับ และดูแลพนักงานประจำสาขา

14-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย – หญิง อายุ 28 ปี ขึ้นไป
 • การศึกษา ปวส. ขึ้นไป สาขาการตลาด
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี ด้านการตลาด

04-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.