Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 79 jobs
  adidas (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  adidas (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  Bangkok
  • มีประสบการณ์การขาย
  • มีทักษะในการสื่อสาร และใจรักในงานบริการ
  • ค่าคอมมิชชั่น, ค่าล่วงเวลา
  Adecco Recruitment (Thailand) Limited's banner
  Adecco Recruitment (Thailand) Limited's logo
  Bangkok
  • ผู้จัดการฝ่ายขายบริษัทหรือธุรกิจค้าขายทอง
  • มีความรู้เรื่องด้านเครื่องประดับ
  • สามารถคุมทีมได้
  Next