Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 36 jobs
  PTG Energy Public Company Limited's banner
  PTG Energy Public Company Limited's logo
  Huaykwang
  • วิจัยตลาด
  • พัฒนาผลิตภัณฑ์
  • ตรวจสอบ / ปรับปรุง / พัฒนา ผลิตภัณฑ์
  Mind Edge Innovation Co., Ltd.'s banner
  Mind Edge Innovation Co., Ltd.'s logo
  BangkapiTHB 30K - 35K /month
  • ดูแลกระบวนการพัฒนาสินค้าใหม่
  • วางระบบการตรวจสอบคุณภาพสินค้าเพื่อให้ได้มาตรฐาน
  • บริหารจัดการความสัมพันธ์กับ supplier
  Mind Edge Innovation Co., Ltd.'s banner
  Mind Edge Innovation Co., Ltd.'s logo
  RajtheveeTHB 35K - 45K /month
  • จัดหา/คัดเลือก/ประสานงาน Supplier เพื่อพัฒนาสินค้า
  • ประสบการณ์ในสายเครื่องสำอางค์ Skincare/Supplement
  • มีทักษะในการต่อรองและการเจรจาประสานงาน
  New Concept Product Co., Ltd.'s banner
  New Concept Product Co., Ltd.'s logo

  Senior R&D Specialist (Herb)

  New Concept Product Co., Ltd.
  Ladprao
  • วุฒิการศึกษาปริญญาโท สาขาเภสัชศาสตร์
  • ประสบการณ์ 3-5 ขึ้นไป ด้านวิจัย
  • มีและความเชี่ยวชาญด้านสมุนไพร
  Next