Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 37 jobs
  Betagro Public Company Limited's banner
  Betagro Public Company Limited's logo
  Laksri
  • สาขาเศรษฐศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน
  • ประสบการณ์ด้านวิเคราะห์ macroeconony
  • วิเคราะห์ค่าขนส่ง(Freight) Foreign Exchange
  Mind Edge Innovation Co., Ltd.'s banner
  Mind Edge Innovation Co., Ltd.'s logo
  BangkapiTHB 30K - 34,999 /month
  • ดูแลกระบวนการพัฒนาสินค้าใหม่
  • วางระบบการตรวจสอบคุณภาพสินค้าเพื่อให้ได้มาตรฐาน
  • บริหารจัดการความสัมพันธ์กับ supplier
  Greater Pharma Co., Ltd.'s banner
  Greater Pharma Co., Ltd.'s logo
  Bangplad
  • ปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์
  • แก้ไขเปลี่ยนแปลงตำรับยา อาหาร เครื่องสำอาง
  • กำกับดูแลการขออนุญาตซื้อวัตถุดิบ หรือสารเคมี
  Nuui World Company Limited's banner
  Nuui World Company Limited's logo
  Ladprao
  • ปริญญาตรี สาขาการขาย, การตลาด, การบริหารธุรกิจ
  • ประสบการณ์ 0-3 ปี
  • รักงานด้านบริการ มนุษยสัมพันธ์ดี ทัศนคติบวก
  Next