• ป.ตรี-ป.โท สาขา เทคโนโลยีบรจจุภัณฑ์,เคมี,โพลิเมอร์
  • ประสบการณ์ 2-3 ปี
  • มีความรู้หรือประสบการณ์ด้านการผลิตอาหาร

14-Nov-19

 

Applied
  • degree Food Sciences, Food Technology
  • Minimum 3-5 years experience in R & D function
  • Computer literacy ; MS Office, Internet

06-Nov-19

 

Applied
  • degree Food Sciences, Food Technology
  • Minimum 5-8 years experience in R & D function
  • Computer literacy ; MS Office, Internet

06-Nov-19

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?