Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 128 jobs
  Vichai Trading (1983) Company Limited's banner
  Vichai Trading (1983) Company Limited's logo
  Bangkapi
  • มีประสบการณ์ในการบริหารงานบุคคล 5 ปีขึ้นไป
  • มีทักษะการสื่อสาร การวางแผนการตัดสินใจ
  • มีความรับผิดชอบสูง มีไหวพริบดี มีมนุษย์สัมพันธ์
  Siam Motors Co., Ltd. (Exedy Siam Sales (Thailand) Co., Ltd.)'s logo
  Pravet
  • มีความรู้ความเข้าใจเรื่อง training road map
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, ค่ารักษาพยาบาล, ประกันชีวิต
  • ทำงานจันทร์-ศุกร์, ชุดพนักงาน, ตรวจสุขภาพประจำปี
  Next