• วางแผนและบริหารสายงานโลจิสติกส์
  • จัดการทรัพยากรและบุคคลากร
  • สวัสดิการดี

5 mins ago

Above THB120k /month

Applied
  • Talent Acquisition
  • Vibrant company culture
  • Challenging but rewarding work

21-May-20

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?