• Degree Human Resources
 • experience working as a human resources generalist
 • Able to speak and write English

5 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25-40 ปี วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป
 • วางแผน และดูแลรับผิดชอบยอดขาย
 • ควบคุมคุณภาพ และมาตรฐานต่างๆ ในภายในสาขา

7 hours ago

 

Applied
 • ดูแลกระบวนการรับสมัคร ทดสอบและสัมภาษณ์พนักงานใหม่
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • ประสบการณ์ในการทำงาน 1 - 3 ปี

16-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25-40 ปี วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป
 • วางแผน และดูแลรับผิดชอบยอดขาย
 • ควบคุมคุณภาพ และมาตรฐานต่างๆ ในภายในสาขา

15-Aug-17

 

Applied
 • งานด้านสวัสดิการพนักงาน
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

15-Aug-17

 

Applied
 • ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ประสบการณ์งานบุคคลอย่างน้อย 1 ปี
 • วุฒิ ป.ตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง

14-Aug-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี
 • สามารถทำงานที่ลำพูนได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

14-Aug-17

 

Applied
 • หญิง อายุ 30 ถึง 50 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป

14-Aug-17

 

Applied
 • Background in on boarding program
 • Bachelor degree in IO, HR, Business
 • 2-3 years of experience in manufacturing

14-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย/ หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปวส. ขึ้นไป
 • ชุดยูนิฟร์อมพนักงาน

12-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี บริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านงานบุคคล 2 ปี ขึ้นไป

11-Aug-17

 

Applied
 • Degree Human Resources
 • experience working as a human resources generalist
 • Able to speak and write English

11-Aug-17

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in any field
 • Having some experience in a sales support
 • Experience in consumer products

11-Aug-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.