• ปริญญาโทขึ้นไป สาขา พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
 • วางแผนและดำเนินโครงการหรือกิจกรรมเพื่อพัฒนาองค์กร
 • มีความารู้เรื่องเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาองค์กรแล

20-Oct-20

 

Applied
 • Thai Nationality, Age 30 - 40 Yrs Old
 • 5 Yrs in HRD or Learning & Development
 • Doing Roadmap Training and IDP

19-Oct-20

 

Applied
 • Opportunity to enhance learning
 • Overseas training opportunity
 • Positive working environement

19-Oct-20

 

Applied
 • Employee relations
 • Recruitment
 • Training and development

16-Oct-20

 

Applied
 • HR
 • People
 • Senior Management

12-Oct-20

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Human Resources Management
 • People Operations
 • Management Level

12-Oct-20

 

Applied