Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-17 of 17 jobs
  SAND-M GLOBAL CO., LTD.'s banner
  SAND-M GLOBAL CO., LTD.'s logo
  Bangyai
  • ชอบงานปรับปรุงและทวนสอบระบบ
  • มี ปสก.ด้านระบบคุณภาพ GMP/HACCP อย่างน้อย 3 ปี
  • มีประสบการณ์ด้านการจัดเก็บเอกสารระบบคุณภาพ
  True Corporation Public Company Limited's banner
  True Corporation Public Company Limited's logo

  Safety Officer

  True Corporation Public Company Limited
  Bangkok
  • ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม
  • มีความรู้ เรื่อง กฎหมายด้านความปลอดภัยฯ
  • ปฏิบัติงานในช่วงกลางคืน(00.00-05.00 น.)ได้บางครั้ง