Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-3 of 3 jobs
  SAND-M GLOBAL CO., LTD.'s banner
  SAND-M GLOBAL CO., LTD.'s logo
  Bangyai
  • ชอบงานปรับปรุงและทวนสอบระบบ
  • มี ปสก.ด้านระบบคุณภาพ GMP/HACCP อย่างน้อย 3 ปี
  • มีประสบการณ์ด้านการจัดเก็บเอกสารระบบคุณภาพ