Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-11 of 11 jobs
  SIMPLE FOODS CO., LTD.'s banner
  SIMPLE FOODS CO., LTD.'s logo
  Klongluang
  • องค์กรยุคใหม่เน้นนวัตกรรม และพนักงานคิดสร้างสรรค์
  • ร่วมทีมศักยภาพสูง
  • เติบโตก้าวหน้าไปพร้อมกับองค์กร
  Thai Techno Plate Co., Ltd.'s logo

  Process Engineer

  Thai Techno Plate Co., Ltd.
  Pathumthani > Muang
  • ปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์หรือวิศวกรรม
  • ประสบการณ์ด้านการผลิต/การพิมพ์ อย่างน้อย 1 ปี
  • มีทักษะภาษาอังกฤษและความรู้ระบบการผลิต
  Abbra Co., Ltd.'s banner
  Abbra Co., Ltd.'s logo
  Ladlumkaew
  • ปริญญาตรี (วท.บ.)วิทยาศาสตร์อาหาร, เทคโนโลยีอาหาร
  • มีการจัดทำระบบคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร
  • มีการทำงานด้านกฎหมายอาหาร อย่างน้อย 2-3 ปี