Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 47 jobs
  Suanluang
  • วางแผนบรหารงานซ่อมบำรุง
  • การออกแบบระบบงานไฟฟ้ากำลังหรือเครื่องกลสำหรับอาคาร
  • ควบคุมงานโครงการ (project)
  Modernform Group Public Company Limited's banner
  Modernform Group Public Company Limited's logo
  Suanluang
  • ประสบการณ์ด้านงานจัดซื้อต่างประเทศ 1-2 ปี
  • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
  • ภาษาจีน พิจารณาเป็นพิเศษ
  Next