Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-12 of 12 jobs
  Sansiri Public Company Limited's logo
  Prakanong
  • กำหนดกลยุทธ์วางแผนการและดำเนินงานด้านการตลาด
  • วางแผนกำหนดงบประมาณและการเลือกใช้สื่อที่เหมาะสม
  • มีประสบการณ์ในงานด้านการตลาดอย่างน้อย 5 ปี ขึ้นไป
  Sansiri Public Company Limited's banner
  Sansiri Public Company Limited's logo
  Prakanong
  • ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์, การจัดการ
  • ประสบการณ์ด้านการขออนุญาตต่างๆ และโอนกรรมสิทธิ์
  • มีความรู้พื้นฐานทางธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์