Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-10 of 10 jobs
  109 REAL ESTATE (2555) CO., LTD.'s banner
  109 REAL ESTATE (2555) CO., LTD.'s logo
  Chonburi
  • ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์เกี่ยวกับงานด้านการเงิน
  • มีทักษะภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน ในระดับที่ดี
  • มีความคิดเชิงกลยุทธ์ สามารถวางแผนกลยุทธ์ได้