• QS
  • Estimate
  • ประมาณราคา

22-Aug-17

 

Applied
  • มีประสบการณ์ทำงาน ตามงานตกแต่ง ไม่ต่ำกว่า 3 ปี
  • สามารถเขียนแบบได้ (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
  • ควบคุมงานในไซร์งาน

17-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.