Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 352 jobs
  AMR Asia Public Company Limited's banner
  AMR Asia Public Company Limited's logo

  Programmer

  AMR Asia Public Company Limited
  Jatuchak
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • มีประสบการณ์ในการทำงานกับภาษา JAVA, C, C++ 1 ปี
  • มีความสามารถในการใช้ SQL statement, CSS
  สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)'s banner
  สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)'s logo

  Data Management Officer/ฝ่ายจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลตลาดทุน (สายงานจัดการข้อมูล)

  สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
  Jatuchak
  • Data Management, ออกแบบโครงสร้างข้อมูลเชิงธุรกิจ
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขา Computer
  • สร้าง Data Schema / เขียน Store Procedure/Function
  Next