Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 33 jobs
  Betagro Public Company Limited's banner
  Betagro Public Company Limited's logo
  Laksri
  • ประสบการณ์ : 10 - 15 ปีขึ้นไป ทางด้านกฏหมาย
  • มีความรู้ทางด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  • มีประสบการณ์ทางงานกฎหมายและราชการ
  Taokaenoi Food & Marketing Public Company Limited's logo

  Legal Manager/ผู้จัดการฝ่ายกฏหมาย

  Taokaenoi Food & Marketing Public Company Limited
  Prakket
  • จัดทำและร่างสัญญาและเอกสารต่างๆ (Thai&English)
  • 7-9 ปีขึ้นไป ในธุรกิจFMCG
  • ความรู้กฎหมายบริษัทมหาชน หรือทรัพย์สินทางปัญญา
  Next