Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 791 jobs
  Buriram Sugar Public Company Limited's banner
  Buriram Sugar Public Company Limited's logo
  Phayathai
  • ป.ตรี สาขาการเงิน หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์อย่างน้อย2ปีด้านวิเคราะห์เงินและงบประมาณ
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี (ฟัง พูด อ่าน เขียน)
  Thai Beverages Public Company Limited's banner
  Thai Beverages Public Company Limited's logo
  Klongtoey
  • จบการศึกษาด้านนิติศาสตร์
  • เชี่ยวชาญด้านยกร่าง ตรวจสอบนิติกรรมสัญญาภาษาอังกฤษ
  • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดีมาก
  Next