• จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
  • GPA ไม่ต่ำกว่า 2.70
  • วิเคราะห์และศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study)

11-Nov-19

Salary negotiable

Applied
  • 5 – 7 ปี ด้านการวางแผน การวิเคราะห์ข้อมูล
  • วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจ
  • บริหารจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่

11-Nov-19

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?