Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 262 jobs
  TMBThanachart Bank or ttb / ทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี's banner
  TMBThanachart Bank or ttb / ทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี's logo

  Business Process Improvement Specialist (SME and Wholesale Banking)

  TMBThanachart Bank or ttb / ทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี
  Jatuchak
  • 3 years in Process Improvement, Credit Process.
  • Re-design/ Improve credit processes.
  • Understanding in Commercial and SME Credit Product
  Siam Commercial Bank Public Co., Ltd. (SCB)'s banner
  Siam Commercial Bank Public Co., Ltd. (SCB)'s logo

  Fraud Investigation Officer

  Siam Commercial Bank Public Co., Ltd. (SCB)
  Jatuchak
  • เชี่ยวชาญในการบังคับใช้กฎหมายอาญา วิธีพิจารณาความ
  • สืบ สอบสวน ตรวจสอบกรณีทุจริตด้านบัตรอิเล็กทรอนิกส์
  • นําเสนอข้อเท็จจริงและจัดทำรายงาน
  Siam Commercial Bank Public Co., Ltd. (SCB)'s banner
  Siam Commercial Bank Public Co., Ltd. (SCB)'s logo

  Attorney -SCB Plus/ทนายความ -SCB Plus

  Siam Commercial Bank Public Co., Ltd. (SCB)
  Jatuchak
  • ว่าความคดีเช่าซื้อและกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค
  • ว่าความคดีซื้อขาย, คดีครอบครัว, คดีมรดก, คดีอาญา
  • ดำเนินการร่างสัญญา ตรวจร่างสัญญา, คดีแรงงาน
  Samart Corporation Public Company Limited's banner
  Samart Corporation Public Company Limited's logo
  Prakket
  • มีประสบการณ์ด้านเลขานุการบริษัท 3-5 ปี
  • จัดทำหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น,รายงานการประชุม
  • จัดทำแบบ 56-1 และรายงานประจำปีของบริษัท
  Global Power Synergy Public Company Limited's banner
  Global Power Synergy Public Company Limited's logo
  Jatuchak
  • มีความรู้ในกลไกการขับเคลื่อนธุรกิจไฟฟ้า
  • ความสามารถในการคิด วิเคราะห์การจัดทำแผนและกลยุทธ์
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's banner
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's logo
  Jatuchak
  • ปริญญาโท : บริหารธุรกิจ /การกำกับดูแลกิจการ
  • มีมนุษยสัมพันธ์ทักษะการสื่อสาร การประสานงาน
  • สามารถปฏิบัติงาน/เดินทางต่างจังหวัดได้
  Next