Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 1,012 jobs
  Buriram Sugar Public Company Limited's banner
  Buriram Sugar Public Company Limited's logo
  Phayathai
  • ประสบการณ์1-3ปีด้านประสานงานทางธุรกิจลงทุนในประเทศ
  • ภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน ในระดับดี
  • ป.ตรี/โท บริหารธุรกิจ บัญชีการเงิน การตลาดและอื่นๆ
  Muang Thai Insurance Public Company Limited's logo
  Huaykwang
  • จัดทำแผนกลยุทธ์องค์กรที่ครอบคลุมถึงการขยายธุรกิจ
  • วิเคราะห์ข้อมูล การวิจัย และทำข้อมูลเสนอผู้บริหาร
  • จัดทำแผนการปฏิบัติงาน (Action Plan) และ KPI
  Government Pension Fund (GPF)'s banner
  Government Pension Fund (GPF)'s logo
  Bangrak
  • ปริญญาตรีสาขานิติศาสตร์
  • มีประสบการณ์ในงานด้านกฎหมาย0-3 ปี
  • มีความรู้ทางกฎหมายและการดำเนินคดีความต่าง ๆ
  Next