Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 492 jobs
  S.S. Inter Corporation Co., Ltd.'s logo
  Pathumwan
  • ปริญญาตรี - ปริญญาโท สาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
  • มีความรู้เรื่องคดีคุ้มครองผู้บริโภคเช่นคดีเช่าซื้อ
  Thai Beverages Public Company Limited's banner
  Thai Beverages Public Company Limited's logo
  Klongtoey
  • กฎหมาย กำกับดูแล compliance
  • กฎหมายหุ้นส่วนบริษัท กฎหมายบริษัทมหาชน
  • ผู้ถือหุ้น ประชุมคณะกรรมการ กฎหมายหลักทรัพย์
  Ramathibodi Foundation's logo
  Rajthevee
  • มีประสบการณ์ในด้านการพัฒนาองค์กรและกระบวนการทำงาน
  • มีความรู้ด้าน IT
  • เข้าใจและสามารถบริหารการเปลี่ยนแปลงได้ดี
  Krungthai Card Public Company Limited (KTC)'s banner
  Krungthai Card Public Company Limited (KTC)'s logo

  Assistant Manager : Strategic Planning (Merchant Acquiring)

  Krungthai Card Public Company Limited (KTC)
  Wattana
  • วิเคราะห์ข้อมูลที่มีผลกระทบต่อธุรกิจร้านค้ารับบัตร
  • ร่วมวางแผน กำหนดกลยุทธ์ แผนธุรกิจ
  • หาโอกาสทางธุรกิจและสนับสนุนการสร้างผลิตภัณฑ์
  Government Pension Fund (GPF)'s banner
  Government Pension Fund (GPF)'s logo
  Bangrak
  • ปริญญาตรี/โท ด้านบริหารธุรกิจ การเงิน การจัดการ
  • ประสบการณ์ด้านการลงทุน การเงิน 7 ปี
  • มีความรู้ด้านกฎหมายและภาษีที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน
  Government Pension Fund (GPF)'s banner
  Government Pension Fund (GPF)'s logo
  Bangrak
  • ประสบการณ์ในงานด้านกฎหมาย 3 ปีขึ้นไป
  • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดเป็นครั้งคราว
  • มีความรู้ ความเข้าใจในกฎหมายและกฎระเบียบภาครัฐ
  Government Pension Fund (GPF)'s banner
  Government Pension Fund (GPF)'s logo
  Bangrak
  • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ คณิตศาสตร์
  • มีประสบการณ์ในการวิเคราะห์ข้อมูล การทำวิจัย 2 ปี
  • มีทักษะการเขียนโปรแกรม (Programming)
  KTBST Securities Public Company Limited's banner
  KTBST Securities Public Company Limited's logo
  Pathumwan
  • มีใบอนุญาตว่าความ
  • ภาษาอังกฤษดีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • ทำงาน in house หรือ law firm อย่างน้อย 3 ปี
  Next