Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 451 jobs
  Bangchak Corporation Public Company Limited's banner
  Bangchak Corporation Public Company Limited's logo

  Analyst (Accounting)

  Bangchak Corporation Public Company Limited
  Prakanong
  • วิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามกลุ่มประเภทธุรกิจ
  • วิเคราะห์ข้อมูลในเชิงบริหาร และนำเสนอรายงาน
  • มีความสามารถในการใช้ SAP และ Power BI
  Big C Supercenter Public Co., Ltd.'s banner
  Big C Supercenter Public Co., Ltd.'s logo

  Price Analysis, Senior Professional

  Big C Supercenter Public Co., Ltd.
  Prakanong
  • ประสบการณ์ทำงานในธุรกิจค้าปลีก 3 ปี
  • เข้าใจการแข่งขันด้านราคาในธุรกิจค้าปลีก
  • การวิเคราะห์ข้อมูลตลาด
  Bumrungrad Hospital Public Company Limited's banner
  Bumrungrad Hospital Public Company Limited's logo

  Assistant Corporate Secretary and Compliance Lawyer

  Bumrungrad Hospital Public Company Limited
  Wattana
  • ปริญญาตรี นิติศาสตร์
  • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านนิติกรอย่างน้อย 5 ปี
  • มีประสบการณ์ด้านงานทะเบียนบริษัท
  Next