Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-11 of 11 jobs
  Phiboonchai Maepranom Thai Chili Paste Co., Ltd.'s banner
  Phiboonchai Maepranom Thai Chili Paste Co., Ltd.'s logo
  Thaweewattana
  • กำกับดูแลงาน Compliance
  • ประเมินความเสี่่ยงด้านการปฏิบัติงานภายในบริษัท ฯ
  • มีประสบการณ์ในการประเมิน/ตรวจสอบ ระบบต่างๆ
  Phiboonchai Maepranom Thai Chili Paste Co., Ltd.'s banner
  Phiboonchai Maepranom Thai Chili Paste Co., Ltd.'s logo
  Thaweewattana
  • งานร่างสัญญา ตรวจสอบสัญญา แก้ไขสัญญา
  • ให้คำแนะนำและความคิดเห็นทางกฎหมาย
  • ติดตามการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายใหม่ๆ