• Responsible for leading the Supply Chain activitie
 • 8-10 years of experience in Supply Chain
 • Bachelor’s degree in Supply Chain or similar

16-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • งานดี งานรุ่ง
 • ให้โอกาสคนดี มีไฟ
 • รอบรู้เรื่อง material พิจารณาเป็นพิเศษ

14-Aug-17

 

Applied
 • Male, age 22 – 26 years old
 • Bachelor’s degree in Chemistry
 • New graduation are welcome

13-Aug-17

 

Applied
 • วางแผนการสั่งซื้อวัตถุดิบตาม MRP
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 1ปีขึ้นไป

09-Aug-17

 

Applied
 • ควบคุม ดูแล และตรวจสอบแผนการผลิต
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 3

09-Aug-17

 

Applied
 • ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
 • อายุ(ปี) : 20 - 35
 • ระดับการศึกษา : ปวส. ขึ้นไป

09-Aug-17

 

Applied
 • วางแผนการผลิตงานประจำวัน สัปดาห์ และเดือน
 • ปวส. - ปริญญาตรี
 • ชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป

09-Aug-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย
 • อายุ(ปี) : 20 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา : ปวช. - ปวส.

09-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.