Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-17 of 17 jobs
  WPA Corporation Co., Ltd.'s banner
  WPA Corporation Co., Ltd.'s logo
  BangkapiTHB 16K - 25K /month
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการเกษตร
  • มีประสบการณ์ด้านใลน์การผลิตอย่างน้อย 1 ปี
  • มีประสบการณ์ด้านการปลูกผักระบบไฮโดร และการให้ปุ๋ย
  V.S.Pharma (1971) Co., Ltd.'s logo
  Suanluang
  • ชาย/หญิง การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์
  • มีความรู้ ในเรื่องการควบคุมคุณภาพ
  • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษระดับดี
  Maeruay Snack Food Factory Co., Ltd.'s banner
  Maeruay Snack Food Factory Co., Ltd.'s logo
  Bangkok
  • ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม , วิทยาศาสตร์
  • มีประสบการณ์การทำงาน 2 ปีขึ้นไป
  • ภาวะผู้นำ การวางแผน การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
  Mind Edge Innovation Co., Ltd.'s banner
  Mind Edge Innovation Co., Ltd.'s logo
  BangkapiTHB 20K - 25K /month
  • ควบคุมการเบิกจ่ายวัตถุดิบและรับเข้าสินค้าสำเร็จรูป
  • ดูแลจัดเก็บวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูป
  • จัดทำรายงานวิเคราะห์อายุสินค้าประจำเดือน