Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-7 of 7 jobs
  SAND-M Global Co., Ltd.'s banner
  SAND-M Global Co., Ltd.'s logo
  BangyaiTHB 30K - 44,999 /month
  • ชอบทำ Lab พัฒนาสินค้าใหม่ที่ทำจากสมุนไพร
  • จบปริญญาตรี สาขาแพทย์แผนไทย แพทย์แผนไทยประยุกต์
  • มีประสบการณ์สกัด / วิเคราะห์สารสำคัญจากสมุนไพร
  Greater Pharma Limited Partnership's banner
  Greater Pharma Limited Partnership's logo
  Bangplad
  • มีทักษะ/ ความสามารถในการติดต่อสื่อสาร
  • จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์
  • ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  SAND-M Global Co., Ltd.'s banner
  SAND-M Global Co., Ltd.'s logo
  BangyaiTHB 30K - 44,999 /month
  • ชอบทำ Lab พัฒนาสินค้าใหม่ที่ทำจากสมุนไพร
  • จบปริญญาตรี สาขาแพทย์แผนไทย แพทย์แผนไทยประยุกต์
  • มีประสบการณ์สกัด / วิเคราะห์สารสำคัญจากสมุนไพร
  SAND-M GLOBAL CO., LTD.'s banner
  SAND-M GLOBAL CO., LTD.'s logo
  Bangyai
  • มี ปสก.พัฒนาสูตรนมจากถั่วต่างๆ
  • เคยทำงาน R&D ในสายอุตสาหกรรมนมอย่างน้อย 3 ปี
  • จบวิศวกรรมอาหาร หรือวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการอาหาร