Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-23 of 23 jobs
  NY.LA GROUP Co., Ltd.'s banner
  NY.LA GROUP Co., Ltd.'s logo
  Laksri
  • มีประสบการณ์ด้านการบริหารสินค้า
  • สนับสนุนงานของ Brand Manager และทีม
  • สามารถวางแผนการสั่งซื้อสินค้าในแต่ละซีซันได้
  Donmuang
  • สรรหาผลิตภัณฑ์ วิเคราะห์ตลาด เจรจาต่อรองสินค้า
  • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป ธุรกิจ Food Chain Store
  • ภาษาอังกฤษดี ติดต่อสื่อสารกับต่างประเทศได้