Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-12 of 12 jobs
  J.B.P. International Paint Co., Ltd.'s banner
  J.B.P. International Paint Co., Ltd.'s logo
  Pasicharoen
  • ตรวจสอบ และพิจารณาการสั่งซื้อโดยละเอียด รอบคอบ
  • เจรจาติดต่อซื้อขายเพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ
  • ตรวจสอบการรับมอบสินค้า และยืนยันคุณภาพสินค้า
  M.C.T. International Co., Ltd.'s banner
  M.C.T. International Co., Ltd.'s logo
  Pasicharoen
  • ปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์จัดซื้อ
  • ด้านงานการ์เม้นท์-สิ่งทอจะพิจารณาเป็นพิเศษ