Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 135 jobs
  Pipatanasin Co.,Ltd.'s banner
  Pipatanasin Co.,Ltd.'s logo
  Bangrak
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
  • ธุรการจัดซื้อ
  • จัดจ้างของโครงการต่างๆ
  Bangrak
  • บริหารจัดการงาน จัดซื้อ จัดหา จัดจ้างอุปกรณ์สินค้า
  • ประสบการณ์ในงานจัดซื้อ 10 ปี ด้านการบริหาร 5 ปี
  • ภาษาอังกฤษดี มีภาวะผู้นำ มีทักษะการเจรจาต่อรอง
  Bangrak
  • จัดซื้อ Fresh RTE Food, อาหารและเครื่องดื่ม
  • ประสบการณ์ 10 ปีขึ้นไปด้านจัดซื้อ / Supply Chain
  • บริหารทีมงาน วิเคราะห์ วางกลยุทธ์งานจัดซื้อ
  Next Capital Public Company Limited's banner
  Next Capital Public Company Limited's logo
  Bangrak
  • มีความรู้ในการบริหารจัดการงานด้านธุรการทั้งระบบ
  • สามารถปฏิบัติงานภายใต้ความกดดันได้ดี
  • มีทัศนคติต่อการทำงานที่ดีในการทำงาน
  Bangrak
  • Merchandising, Food & Beverage, FMCG, Retail
  • ประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปีในงานบริหารผลิตภัณฑ์
  • Skill: บริหารจัดการ วิเคราะห์ วางแผน นำเสนอ
  Next