Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-26 of 26 jobs
  Land and Houses Bank Public Company Limited's banner
  Land and Houses Bank Public Company Limited's logo
  Bangkok
  • ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสถาบันการเงินที่มั่นคง
  • พัฒนา สนับสนุนเพื่อความรู้และผลประโยชน์ของพนักงาน
  • วางแผนการลงทุนที่มีประสิทธิภาพสูงสุดให้แก่ลูกค้า
  Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited's banner
  Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited's logo
  Bangkok
  • ที่ปรึกษาการลงทุนแนะนำด้านการขายผลิตภัณฑ์ธนาคาร
  • แนะนำและหาลูกค้าผลิตภัณฑ์เงินฝาก กองทุน และประกัน
  • จัดทำแผนการตลาดให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่ได้รับ
  Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited's banner
  Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited's logo
  Bangkok
  • ดูแลทีมสาขาด้านเป้าหมายเงินฝาก กองทุน ประกันชีวิต
  • จัดทำกลยุทธ์การตลาดให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
  • บริหารทีมงานโดยการควบคุมดูแล พัฒนา ให้คำแนะนำ