Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-29 of 29 jobs
  Beyond Training Co., Ltd.'s banner
  Beyond Training Co., Ltd.'s logo
  Thonburi
  • มีประสบการณ์ขาย B2B หรือ Corporate มากกว่า 2 ปี
  • Flexibility and Adaptability
  • ลาพักร้อนสูงสุด 20 วัน/ Beyond Development Program
  Thailand Privilege Card Co., Ltd.'s banner
  Thailand Privilege Card Co., Ltd.'s logo
  Sathorn
  • ปริญญาตรีขึ้นไป ด้านประชาสัมพันธ์ สื่อสารองค์กร ฯ
  • มีประสบการณ์ในสายงาน ไม่น้อยกว่า 3 ปี
  • คะแนน TOEIC ไม่ต่ำกว่า 600 คะแนน
  THAI ASIA EDUCATION PLUS CO., LTD.'s banner
  THAI ASIA EDUCATION PLUS CO., LTD.'s logo
  SathornTHB 16K - 19,999 /month
  • มีความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สามารถใช้คอมพิวเดอร์ได้
  • สามารถติดตาม ประสานงานได้
  Cosmo Corporation Group's banner
  Cosmo Corporation Group's logo
  BangkokTHB 20K - 34,999 /month
  • ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์
  • เริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • ประเมินการเลื่อนตำแหน่งจากผลงาน
  Manpower Group Thailand's banner
  Manpower Group Thailand's logo
  BangkokTHB 45K - 54,999 /month
  • มีประสบการณ์ด้านการตลาดอย่างน้อย 3 ปี
  • จัดทำแผนงาน, งบประมาณ และกิจกรรมส่งเสริมการตลาด
  • ออฟฟิศอยู่ ถนนนราธิวาสราชนครินทร์, ช่องนนทรี
  Cosmo Corporation Group's banner
  Cosmo Corporation Group's logo
  BangkokTHB 20K - 34,999 /month
  • ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์
  • เริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • ประเมินการเลื่อนตำแหน่งจากผลงาน