Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-1 of 1 job
  Nice Group Holding Corp Ltd.'s logo
  Khon Kaen
  • ปริญญาตรีหรือปริญญาโท เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร
  • ประสบการณ์ด้านสื่อสารภายใน/ภายนอกองค์กร 5 ปี
  • มีแนวทางกระบวนการทำงานด้วยการมีส่วนร่วม