Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 58 jobs
  Better World Green Public Company Limited's banner
  Better World Green Public Company Limited's logo
  Bangkapi
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี
  • จบการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไปนิเทศศาสตร์/วารสารศาตร์
  • ประสานงานกับสื่อมวลชนหรือนักข่าว,เขียนข่าว
  PTG Energy Public Company Limited's banner
  PTG Energy Public Company Limited's logo
  Huaykwang
  • การวางแผนและจัดทำกลยุทธ์การตลาด
  • การวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และตลาด
  • การพัฒนาและบริหารแบรนด์ และภาพลักษณ์องค์กร
  Washington Paragon Co., Ltd.'s banner
  Washington Paragon Co., Ltd.'s logo
  HuaykwangTHB 30K - 54,999 /month
  • Marketing เน้นการเขียนคอนเทนต์ ความคิดสร้างสรรค์
  • Branding สร้างแบรนด์ คิดต่อยอด และพัฒนาไอเดีย
  • PR สื่อประชาสัมพันธ์ ทำการตลาดออฟไลน์และออนไลน์
  Washington Paragon Co., Ltd.'s banner
  Washington Paragon Co., Ltd.'s logo
  HuaykwangTHB 30K - 34,999 /month
  • PR สื่อประชาสัมพันธ์ ทำการตลาดออฟไลน์และออนไลน์
  • Branding สร้างแบรนด์ คิดต่อยอด และพัฒนาไอเดีย
  • สร้างแผนการตลาด Promotion, Campaign
  Washington Paragon Co., Ltd.'s banner
  Washington Paragon Co., Ltd.'s logo
  HuaykwangTHB 25K - 34,999 /month
  • Marketing เน้นการเขียนคอนเทนต์ ความคิดสร้างสรรค์
  • Branding สร้างแบรนด์ คิดต่อยอด และพัฒนาไอเดีย
  • PR สื่อประชาสัมพันธ์ ทำการตลาดออฟไลน์และออนไลน์
  Next