Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 39 jobs
  Global Jet Express (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  Global Jet Express (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  BangnaTHB 20K - 24,999 /month
  • ปริญญาตรี สาขาการตลาด, โฆษณา, หรือ สื่อดิจิทัล
  • สามารถใช้โซเชียลมีเดียได้ดี
  • เน้นการถ่ายภาพนิ่ง ถ่ายวิดีโอ และตัดต่อ
  Cosmo Corporation Group's banner
  Cosmo Corporation Group's logo
  BangkokTHB 20K - 34,999 /month
  • ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์
  • เริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • ประเมินการเลื่อนตำแหน่งจากผลงาน
  Next