Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 66 jobs
  Greater Pharma Co., Ltd.'s banner
  Greater Pharma Co., Ltd.'s logo
  Bangplad
  • มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การวางแผนเชิงกลยุทธ์
  • จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์
  • ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  Smooth E Co., Ltd.'s banner
  Smooth E Co., Ltd.'s logo

  Pharmacist P&F

  Smooth E Co., Ltd.
  Sathorn
  • ให้บริการ ให้ความรู้เกี่ยวกับยา วิตามินอาหารเสริม
  • มีโอกาสเติบโตในสายงาน Marketing,Product specialist
  • สามารถทำงานเป็นทีม แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
  Greater Pharma Co., Ltd.'s banner
  Greater Pharma Co., Ltd.'s logo
  Bangplad
  • ปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์
  • แก้ไขเปลี่ยนแปลงตำรับยา อาหาร เครื่องสำอาง
  • กำกับดูแลการขออนุญาตซื้อวัตถุดิบ หรือสารเคมี
  Next