Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 81 jobs
  Greater Pharma Co., Ltd.'s banner
  Greater Pharma Co., Ltd.'s logo
  Bangplad
  • มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การวางแผนเชิงกลยุทธ์
  • จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์
  • ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  Ouiheng International Healthcare Co., Ltd.'s banner
  Ouiheng International Healthcare Co., Ltd.'s logo
  Bangplad
  • มีประสบการณ์ทำงาน >3 ปี
  • จบสาขาเภสัชศาสตร์ และถ้าจบ MBA จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • จัดทำแผนด้านการตลาด มีกลยุทธ์ด้านการตลาด
  Next