Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 81 jobs
  Greater Pharma Co., Ltd.'s banner
  Greater Pharma Co., Ltd.'s logo
  Bangplad
  • ปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์
  • แก้ไขเปลี่ยนแปลงตำรับยา อาหาร เครื่องสำอาง
  • กำกับดูแลการขออนุญาตซื้อวัตถุดิบ หรือสารเคมี
  Profascino Co., Ltd.'s banner
  Profascino Co., Ltd.'s logo
  Bangkoknoi
  • ประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปีในด้าน RA ของผลิตภัณฑ์ยา
  • มีความสัมพันธ์ที่ดีในการทำงานกับ อย.
  • วุฒิปริญญาตรีสาขาเภสัชศาสตร์เท่านั้น
  Next