• จบมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
  • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
  • มีความรู้ในเรื่องเส้นทางจราจร และ กฎการจราจร

23-Aug-19

 

Applied
  • Bachelor's degree (new graduates are welcome)
  • Coordinate and manage docs for internal&external
  • 10 days annual leave, accident insurance, etc.

22-Aug-19

Salary negotiable

Applied
  • Sustainable Forest Management & Sustainability
  • Non Governmental Organization (NGO)
  • Forest Certification, Environmental Cause

16-Aug-19

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?