Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-27 of 27 jobs
  Eastern Water Resources Development and Management Public Company Limited's banner
  Eastern Water Resources Development and Management Public Company Limited's logo

  นายช่างโยธา

  Eastern Water Resources Development and Management Public Company Limited
  Rayong
  • การศึกษาระดับ ปวส. สาขาช่างโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างส
  • ประสบการณ์วางท่อขนาดใหญ่ 5-10 ปี
  • มีทักษะในงานซ่อมบำรุงรักษา
  Italian-Thai Development Public Company Limited's banner
  Italian-Thai Development Public Company Limited's logo

  Safety Officer / จป. วิชาชีพ

  Italian-Thai Development Public Company Limited
  Rayong
  • วุฒิปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  • มีประสบการณ์ในสายงาน 1 ปีขึ้นไป
  • สามารถประจำที่ จ.ระยองได้
  Dana Spicer (Thailand) Ltd.'s banner
  Dana Spicer (Thailand) Ltd.'s logo
  Rayong
  • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. สาขาช่างไฟฟ้า
  • มีความรู้ เกี่ยวกับ PLC
  • สามารถทำงานภายใต้สภาพความกดดันได้
  NCH (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  NCH (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  Rayong
  • ดูแลลูกค้าใหม่และลูกค้าปัจจุบันเพื่อเพิ่มยอดขาย
  • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
  • มีความมุ่งมั่นเปิดลูกค้าใหม่
  Universal Utilities Public Company Limited's banner
  Universal Utilities Public Company Limited's logo
  Rayong
  • ปวส.สาขาไฟฟ้า , เครื่องมือวัด , อิเล็กทรอนิกส์
  • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 0-5 ปี
  • สามารถใช้งานโปรแกรม Auto CAD / Microsoft Office
  BASF (Thai) Ltd.'s banner
  BASF (Thai) Ltd.'s logo
  Rayong
  • อะไหล่ชิ้นส่วนรถยนต์
  • ควบคุมอะไหล่เครื่องจักร
  • นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด
  American Axle & Manufacturing (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  American Axle & Manufacturing (Thailand) Co., Ltd.'s logo

  พนักงานธุรการ (คนพิการ)

  American Axle & Manufacturing (Thailand) Co., Ltd.
  Rayong
  • มีบัตรประจำตัวผู้พิการ
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์
  • อดทน ขยัน ร่าเริง