• Fresh graduate are welcome
 • Knowing Chinese is an add advantage
 • Computer literate

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Minimum 5 year experiences in Agricultural
 • Manage seed storage conditions to align
 • Analyze potato inventory report related

12 hours ago

 

Applied
 • อายุ 28 ปีขึ้นไป ไม่จำกัดเพศ
 • สามารถคุมงาน / ประสานงาน / แก้ไขปัญหาได้
 • มีความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะงานที่รับผิดชอบ

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย หรือ หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด
 • มีใจรักธรรมชาติ

17 hours ago

 

Applied
 • เพศ ชาย หรือ หญิง อายุ 24 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี

17 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • เพศ ชาย - หญิง
 • มีความรับผิดชอบ
 • จัดเตรียมวัตถุดิบ ดูแลรับผิดชอบงานในครัว

18 hours ago

 

Applied
 • เพศ ชาย - หญิง
 • อายุ 23 - 35 ปี
 • ปริญญาตรี การท่องเที่ยวและการโรงแรม

18 hours ago

 

Applied
 • เพศ ชาย - หญิง
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ขยัน อดทน ซื่อสัตย์

18 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • เป็นคนช่างสังเกต

18 hours ago

 

Applied
 • เพศ ชาย - หญิง
 • อายุ 23 - 35 ปี
 • ปริญญาตรี การท่องเที่ยวและการโรงแรม หรือสาขาที่เกี

18 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช./มัธยมศึกษาตอนปลาย
 • สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่รถยนต์และจักรยานยนต์
 • พนักงานจัดซื้อ ทำหน้าที่ซื้อของ จ่ายตลาด

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง
 • อายุ 30 ถึง 50 ปี
 • การศึกษา ปวช./มัธยมศึกษาตอนปลาย

18 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง
 • อายุ 18 ถึง 30 ปี
 • การศึกษา ปวช./มัธยมศึกษาตอนปลาย

18 hours ago

 

Applied
 • ตรวจสอบคุณภาพของผลไม้ จากเกษตรกร
 • ส่งรายงานการตรวจสอบคุณภาพ และปริมาณที่ได้
 • ขับขี่รถยนต์ มอเตอร์ไซด์ได้ และมีใบขับขี่

18 hours ago

 

Applied
 • มีความรู้ความสามารถในการเจรจาต่อรอง
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
 • เคยผ่านงานจัดซื้อผักผลไม้มาก่อน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

18 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • หากมีความชำนาญพิเศษในงานช่าง
 • ประสบการณ์ทำงาน 1 ปีขึ้นไป

18 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา ต้องการผู้ที่มีประสบการณ์
 • หากมีความชำนาญพิเศษในงานช่าง

18 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง
 • อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • ขยัน มีใจรักงานบริการ และมีความอดทน

18 hours ago

 

Applied
 • ลักษณะงานเป็นงานเกี่ยวกับระบบผลิตน้ำใช้ บาดาล
 • วุฒิการศึกษา ปวช./มัธยมศึกษาตอนปลาย ช่างกล
 • มีความตั้งใจในการเรียนรู้งานทุกรูปแบบ

18 hours ago

 

Applied
 • ลักษณะงานเป็นงานเกี่ยวกับการติดตั้ง งานซ่อมบำรุง
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ไฟฟ้ากำลัง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • หากมีรถใช้ในการปฏิบัติงาน จะมีค่าน้ำมันรถให้

18 hours ago

 

Applied
 • Understanding of TH Customs / International Trad
 • Skills in SAP will be an advantage.
 • Good English communication skills.

18 hours ago

 

Applied
 • งานติดตั้งระบบบบป้องกันน้ำรั่วซึม
 • งานแก้ไขพื้น และผนังร้าว
 • งานพ่นโฟมฉนวน

18 hours ago

 

Applied
 • มีความรู้เบื้อต้นเกี่ยวกับเครื่องยนต์
 • มีความละเอียดรอบคอบ
 • ขยัน ซื้อสัตย์ อดทน

18 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งงานที่สมัครอย่างน้อย 2 ปี
 • ซ่อมงานตัวถังและสีรถยนต์

18 hours ago

 

Applied
 • เพศ ชาย - หญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • ผ่านงานคาร์แคร์ จะพิจารณาพิเศษ
 • ล้างรถ

18 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์ติดต่อประสานงานราชการและสถาบันการเงิน
 • ทักษะในการใช้โปรแกรม Microsoft Office
 • สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่

25-Sep-17

 

Applied
 • เพศ ชาย หรือ หญิง
 • อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด

25-Sep-17

 

Applied
 • Thai nationality, female
 • Ability to handle telephone exchange
 • 1 year of experience in administration

25-Sep-17

 

Applied
 • เพศ ชาย - หญิง อายุ 20 - 50 ปี
 • มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

25-Sep-17

 

Applied
 • ชาย หรือ หญิง
 • อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ตรงด้านนี้ ได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

25-Sep-17

 

Applied
 • เพศชาย หรือ เพศหญิง อายุ 25 ถึง 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด
 • มีทักษะภาษาอังกฤษระดับพอใช้

25-Sep-17

 

Applied
 • เพศชาย หรือ เพศหญิง อายุ 25 ถึง 40 ปี
 • วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด
 • มีทักษะภาษาอังกฤษระดับพอใช้

25-Sep-17

 

Applied
 • จัดส่งสินค้า และงานที่ได้รับมอบหมาย
 • เพศชาย อายุ 23-40 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. ขึ้นไป

25-Sep-17

 

Applied
 • เตรียมเตา บริการลูกค้า
 • เพศชาย/หญิง อายุ 20ปี ขึ้นไป
 • มีใจรักการบริการ

25-Sep-17

 

Applied
 • เตรียมของ บริการลูกค้า ทำความสะอาด
 • เพศชาย/หญิง อายุ 20ปี ขึ้นไป
 • มีใจรักการบริการ

25-Sep-17

 

Applied
 • ติดตั้งฟิล์มกรองแสงรถยนต์
 • มีประสบการณ์ในการติดฟิล์ม
 • ปฏิบัติงานต่างจังหวัด -ประจำที่ต่างจังหวัด

25-Sep-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 19 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส. อิเล็กทรอนิกส์
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

25-Sep-17

 

Applied
 • เพศชาย หรือ หญิง อายุ 19 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ช่างยนต์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

25-Sep-17

 

Applied
 • ชาย หรือ หญิง
 • อายุ 20 ถึง 60 ปี
 • สามารถทำงานได้ จันทร์-เสาร์

25-Sep-17

 

Applied
 • ชาย หรือ หญิง
 • อายุ 20 ถึง 60 ปี
 • สามารถทำงานได้ จันทร์-เสาร์

25-Sep-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา ต้องการผู้ที่มีประสบการณ์
 • หากมีความชำนาญพิเศษในงานช่าง

25-Sep-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • หากมีความชำนาญพิเศษในงานช่าง
 • ประสบการณ์ทำงาน 1 ปีขึ้นไป

25-Sep-17

 

Applied
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา ต้องการผู้ที่มีประสบการณ์
 • เพศชาย อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ทำงาน 1 ปีขึ้นไป

25-Sep-17

 

Applied
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา ต้องการผู้ที่มีประสบการณ์
 • เพศชาย อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ทำงาน 1 ปีขึ้นไป

25-Sep-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา ต้องการผู้ที่มีประสบการณ์
 • หากมีความชำนาญพิเศษในงานช่าง

25-Sep-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา ต้องการผู้ที่มีประสบการณ์
 • หากมีความชำนาญพิเศษในงานช่าง

25-Sep-17

 

Applied
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา ต้องการผู้ที่มีประสบการณ์
 • เพศชาย อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ทำงาน 1 ปีขึ้นไป

25-Sep-17

 

Applied
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา ต้องการผู้ที่มีประสบการณ์
 • เพศชาย อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ทำงาน 1 ปีขึ้นไป

25-Sep-17

 

Applied
 • เย็บผ้า ดูแลเสื้อผ้า
 • มีประสบการณ์เย็บผ้าจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ชาย หรือ หญิง อายุ 18 ปี ขึ้นไป

25-Sep-17

 

Applied
 • ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 40 ปี
 • มีใจรักธรรมชาติ, มีความขยัน, อดทน
 • สามารถขับรถยนต์ได้

25-Sep-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.