Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 90 jobs
  FITWHEY CO., LTD.'s banner
  FITWHEY CO., LTD.'s logo
  BangpleeTHB 20K - 35K /month
  • ประสบการณ์ซ่อมบำรุงเครื่องจักรในโรงงาน 2 ปี+
  • เชี่ยวชาญเครื่องจักร อาคาร งานระบบ
  • วุฒิ ปวช. ขึ้นไป สาขาไฟฟ้า เครื่องกล ช่างกลโรงงาน
  New Bangkok Electric Co., Ltd.'s banner
  New Bangkok Electric Co., Ltd.'s logo
  Bangplee
  • วุฒิ ปวส./ป.ตรี วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคทรอนิคส์
  • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
  • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานในต่างจังหวัดได้
  Next