Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 531 jobs
  Nippon Paint Decorative Coatings (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  Nippon Paint Decorative Coatings (Thailand) Co., Ltd.'s logo

  Logistic Supervisor/หัวหน้าแผนกจัดส่ง

  Nippon Paint Decorative Coatings (Thailand) Co., Ltd.
  Phrapradaeng
  • มีประสบการณ์ด้านบริหารการจัดส่งและบังคับบัญชา
  • ควบคุมการ รับ-จ่าย จัดเก็บ ตรวจนับสินค้าในคลัง
  • สามารถในการขับรถ Forkliftและ VNA/OP Truck ได้
  Advanced Info Service Public Company Limited (AIS)'s banner
  Advanced Info Service Public Company Limited (AIS)'s logo

  Revenue Assurance Specialist

  Advanced Info Service Public Company Limited (AIS)
  Phayathai
  • จัดทำและวิเคราะห์รายได้
  • หาแนวทางการตรวจสอบเพื่อลดการสูญเสียของรายได้
  • ตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้องของการคำนวนค่าบริการ
  Next