Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 102 jobs
  LH Mall & Hotel Co., Ltd.'s banner
  LH Mall & Hotel Co., Ltd.'s logo
  Sathorn
  • ปริญญาตรีด้านการจัดการการตลาด
  • ประสบการณ์: 2 ปีขึ้นไปในด้านการขาย
  • ทำงาน 5 วันต่อสัปดาห์
  Central Restaurants Group (CRG)'s banner
  Central Restaurants Group (CRG)'s logo

  On Premise Manager - QSR

  Central Restaurants Group (CRG)
  Bangrak
  • มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูล การวางแผนงาน
  • ประสบการณ์ด้านฝ่ายปฎิบัติการธุรกิจร้านอาหาร
  • มีความรู้ด้านการปฎิบัติการ QSR /ความรู้ทางด้าน P&L
  Stock2morrow Co., Ltd.'s banner
  Stock2morrow Co., Ltd.'s logo
  BangrakTHB 20K - 25K /month
  • ดูแลผลิตภัณฑ์ NFT / มีความรู้ด้านการตลาด
  • hybrid working Office 3 / Wfh 2
  • ปรับเงินเดือนประจำปี / ประกันสุขภาพ / เวลายืดหยุ่น
  Jasmin Jewelry Group Co., Ltd.'s logo
  Bangrak
  • มีประสบการณ์ในธุรกิจจิวเวลรี่จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี
  • มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน
  Next